Formální úprava bakalářské práce | Formatovani-dokumentu.cz

Formální úprava bakalářské práce

Nezbytným předpokladem pro odevzdání bakalářské, diplomové, či jiné závěrečné práce je její formální úprava. Text práce by měl být:

 • přehledný,
 • konzistentní, 
 • logicky uspořádaný.

Každý autor práce by se měl vcítit do osoby, která text jeho práce čte. Může se jednat o někoho, kdo je i není seznámen s problematikou tématu práce. Proto je nutné počítat s oběma variantami. Začátek by tedy měl být srozumitelný i pro čtenáře neznalého tématu a až hlavní část práce se může specializovat na danou problematiku.

Může nastat i scénář, kdy čtenář chce získat pouze rychlou informaci o obsahu jinak rozsáhlé práce. Přesně k tomuto účelu slouží česká a anglická anotace (abstrakt) spolu se závěrem. Čtenář pomocí těchto části má získat hrubou představu o problematice i s výsledky, kterých autor dosáhl. Pro bližší orientaci může sloužit i obsah práce. V obsahu jsou uvedeny nadpisy všech kapitol spolu s číslem příslušné strany.

Tip: Kompletní formální úprava bakalářské práce je součástí služby formátování prací. Ušetřete své nervy a nechte si práci od nás naformátovat.

Abstrakt slouží i pro evidenci v různých katalozích, které umožňují vyhledávat právě v jednotlivých částech práce.

Druhý scénář může být s čtenářem znalým problematiky. V takovém případě by práce ve svém textu měla poskytnout odborný pohled na problematiku a podložené informace o výzkumu či poznatcích. Informace jsou založeny buď na vlastním výzkumu autora práce nebo se jedná o souhrn citovaných děl jiných autorů.

Přehlednost práce

 • Mezery mezi odstavci a textem by měly být přiměřené (ani ne malé, ani velké);
 • Nadpisy by měly být svázány s následujícím textem, aby nezůstávaly na koncích řádků;
 • Každý obrázek, tabulka a graf by měl mít svůj titulek;
 • Velké tabulky a obrázky by měly být v přílohách práce;
 • Předložky a spojky by měly být spojeny pevnou mezerou s následujícím textem, aby nezůstávaly na koncích řádků;
 • Měly by se dodržovat konzistentní mezery mezi odstavci, nebo odsazení prvních řádků.

Konzistentní formální úprava

Pro orientaci v jednotlivých částech textu také slouží konzistentní úprava. Znamená to, že třeba text bude formátován stále stejným řádkováním, stejným zarovnáním, stejným písmem. Citace pak mohou být všechy zvýrazněny italikou. Nadpisy stejné úrovně by měly být stejnou velikostí apod. 

Aby bylo jednoduché docílit konzistentního vzhledu, používají se předdefinované a vlastní styly. Typicky se jedná o styly Nadpis1, Nadpis2, Nadpis3, Normální text apod. 

Logické uspořádání práce

Odborná práce začíná titulní stránkou. Ve většině případů je vzor titulní strany definován fakultou, pod kterou je práceNa ní jsou uvedeny informace:

 • název školy, 
 • název fakulty, 
 • název katedry,
 • český název práce, 
 • anglicky název práce, 
 • podtitul práce, 
 • typ práce (bakalářská / diplomová práce),
 • jméno autora včetně titulu, 
 • jméno vedoucího práce včetně titulu,
 • místo a rok vydání.

Prohlášení

Druhou stranu tvoří prohlášení autora. Předloha prohlášení je často dána školou, takže je vhodné najít si ukázku na stránkách školy.

Poděkování

Další, byť nepovinnou, částí tvoří poděkování. V poděkování může být vyjádřen vděk za spolupráci s vedoucím práce, případně subjektem, který byl při tvorbě práce nezbytný (např. výzkumný ústav). Poděkování však není místo pro zmínku rodinných příslušníků nebo blízkého okolí.

Obsah

Následuje obsah práce, který má být automaticky generovaný z nadpisů jednotlivých kapitol. Návod, jak vytvořit obsah, je samostatným článkem.

Až do konce obsahu platí, že jsou stránky nečíslované. První číslo (většinou v zápatí stránky) začíná na stránce s Úvodem. Platí, že se jedná o první viditelné číslo, ale přitom se předchozí stránky započítávají. Může se tedy jednat např. o číslo 5.

Úvod

Hned za obsahem tedy následuje zmíněný Úvod práce. V úvodu by měl autor seznámit čtenáře s probíranou problematikou. Většinou úvod tvoří 1-2 stránky souvislého textu rozděleného do ostavců.

Teoretická a praktická část

Na řadu přichází teoretická část práce. Jedná se o přibližně 50% textu celé práce. Ihned za teoretickou částí pokračuje praktická část, která tvoří zbylých 50% práce. 

Nechte si svou práci naformátovat

Vaši bakalářskou / diplomovou práci naformátujeme za Vás dle zadaných požadavků. Ušetřete si čas i nervy. Jedná se o službu vhodnou pro studenty.

Nahrát práci k formátování

Formátování bakalářské / diplomové práce

Kontrola formátování ZDARMA

Jazyková korektura práce

Závěr

Kdyby bylo vše tak jednoduché (teoretickou a praktickou část zvládnout během dvou řádků), tak by se určitě nikdo nezlobil, že je u Závěru práce. V závěru je uvedeno shrnutí o tom, čeho výzkum v práci dosáhl. Nejedná se však o místo, kde by měly být psány tabulkové hodnoty nebo konkrétní výsledky. Ty mají být uvedeny na konci praktické části.

Seznam literatury

Další kapitolu tvoří Seznam použité literatury. Jedná se o výčet všech titulů, ze kterých bylo čerpáno při tvorbě práce. Citování jednotlivých titulů má svá pravidla, která jsou často specifikovány v metodických pokynech školy.

Seznamy obrázků, tabulek a grafů

Po seznamu literatury zbývají části jako seznam obrázků, seznam tabulek a seznam grafů. Generování každého seznamu je podobné, byť si můžete ke každému prohlédnout návod zvlášť.

Přílohy

Zbývají přílohy práce. Jde o číslovaný soubor podkladů zmíněných v teoretické a praktické části. Často bývají stránky příloh nečíslované, nebo je použito jiné číslování (např. římské).

Anotace

Speciální částí je ještě Anotace a zadání práce. V tomto případě záleží na často rozličných metodických pokynech školy. Některé školy (fakulty) vyžadují anotaci a zadání práce až v závěru, některé naopak za prohlášením nebo poděkováním.

Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 2990 lidí.

Kontrola formátování

Zkontrolovat formátování ZDARMA

Komentáře

1

Nesmírná spokojenost a neuvěřitelná rychlost, Zpracováno přes víkend.
Moc děkuji