Obchodní podmínky | Formatovani-dokumentu.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.formatovani-dokumentu.cz

I. Vybrané pojmy

  • Zhotovitel: Ing. Martina Novotná, IČ 05206707, Palachova 1105/4, Hradec Králové, 50006, web: www.formatovani-dokumentu.cz, email: info@formatovani-dokumentu.cz, bank. spojení: FIO, číslo účtu: 2301017470/2010.
  • Objednatel: zájemce o úpravu vlastní písemné práce, jehož iniciály jsou uvedeny v objednávce.
  • Objednávka: vyplněný objednávkový formulář obsahující písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi, identifikační údaje objednatele jako jsou jméno a příjmení objednatele, telefonní číslo a emailová adresa.
  • VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky upravující smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem.

II. Smluvní vztah

2.1 Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele. 

2.2. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Předmět činnosti

3.1. Služba „Formátování dokumentů“, poskytovaná skrze webové prostředí www.formatovani-dokumentu.cz, zahrnuje formátování textu závěrečných prací (diplomových, bakalářských, seminárek a jiných textů) dle dodané směrnice za úplatu. Směrnicí se rozumí písemné požadavky konkrétní instituce na formát práce, její rozsah a další úpravy týkající se její formy (nikoli obsahu!). Součástí služby "Formátování dokumentů" není úprava citací jinak než úprava jejich stylu. Za korektní formu a znění citace je zodpovědný autor práce. Součástí služby "Formátování dokumentů" není úprava tabulek, grafů, obrázků, rovnic a jiných obdobných objektů grafického charakteru.

3.2. Služba „Jazyková a gramatická korektura“, poskytovaná skrze webové prostředí www.formatovani-dokumentu.cz, zahrnuje jazykovou a gramatickou korekturu textu závěrečných prací (diplomových, bakalářských, seminárek a jiných textů) dle pravidel českého pravopisu za úplatu. V rámci jazykové a gramatické korektury se kontrolují vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, koncovky podstatných a přídavných jmen, tvary zájmen, další běžná kontrola pravopisu, interpunkce (čárky ve větách), zásadní chyby ve slovosledu, odstranění výrazů, které nepatří do odborného stylu. Součástí jazykové a gramatické korektury se nekontroluje  obsahová stránka (myšlenky autora), forma, obsah a přítomnost citací (za uvedení citace odpovídá autor práce), text v cizím jazyce, úroveň slovní zásoby (klišé, příliš složité věty, opakující se slova …).

3.3. Služba „Kontrola plagiátů“, poskytovaná skrze webové prostředí www.formatovani-dokumentu.cz, zahrnuje vyhotovení kontroly plagiátů přes služby systému pro odhalování plagiátů v závěrečných prací (diplomových, bakalářských, seminárek a jiných textů) za úplatu. 

IV. Způsob objednání

Objednatel si úpravu práce objednává přímo přes web www.formatovani-dokumentu.cz. Práce určená k úpravě musí splňovat obecné požadavky na práci zaslanou k úpravě. Objednávka úpravy práce zahrnuje nahrání závěrečné práce (diplomové, bakalářské, seminárky či jiného textu) a směrnice fakulty přímo do webového rozhraní aplikace. Zde objednatel zároveň pravdivě vyplní povinné údaje (počet stran, počet normostran, jméno, příjmení, email, telefon) a objednávku dokončí. Na základě takto provedené objednávky přijde na uvedený email objednatele rekapitulace jeho objednávky s platebními (cena, číslo účtu, variabilní symbol) a přihlašovacími údaji (email zadaný objednatelem a automaticky vygenerované heslo). Objednávka se stává závaznou ve chvíli, kdy zhotovitel písemně (elektronickou poštou) potvrdí přijetí platby anebo potvrzení o provedení platby od objednatele, tímto okamžikem rovněž vzniká smluvní vztah. Při přihlášení do webového rozhraní může objednatel sledovat stav své objednávky.

V. Dodací podmínky a platební podmínky

5.1. Zhotovitel se zavazuje dodat upravenou práci standardně do stanoveného počtu dnů dle vybraného tarifu úpravy práce a to ode dne, kdy mu byla na výše uvedeném účtu připsána platba. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

5.2. Objednatel bude o dokončení úpravy práce informován emailem, ve kterém obdrží instrukce ke stažení upravené práce na svůj pevný disk. Odesláním emailu s instrukcemi ke stažení práce objednateli je splněn závazek zhotovitele k dodání díla.

5.3. Cena úpravy práce zahrnuje úpravu dodané práce, je smluvní a vychází z cen zveřejněných na internetových stránkách zhotovitele. Objednávkou přes webové rozhraní aplikace www.formatovani-dokumentu.cz, tj. odesláním své práce a specifikace úpravy vyjadřuje objednatel souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. Hotová upravená práce bude dodána objednateli ve smluveném termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí zhotoviteli její přijetí. Odesláním emailu s informacemi ke stažení práce objednateli je splněn závazek zhotovitele k dodání díla.

5.4. Úhradu objednatel provede bankovním převodem (Č.Ú.: 2301017470/2010 FIO v Kč). Od dalšího následujícího dne po připsání platby na výše uvedený bankovní účet anebo od dalšího následujícího dne po přijetí písemného potvrzení o provedení platby se začínají odpočítávat dny, do kterých má být práce zhotovena - upravená.

5.5. Nárok na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli dodáním díla.

VI. Záruka a reklamační řád

6.1. Zhotovitel poskytuje v rámci služby bezplatnou záruku na dodanou práci v délce trvání 5 pracovních dnů ode dne přijetí dodání práce, kdy může objednatel uplatnit úpravy, opravy či připomínky související s charakterem objednané služby dle původních požadavků, avšak původní rozsah práce nesmí být překročen těmito úpravami o více než 3 normované strany nebo dvě hodiny práce, jinak se jedná o vícepráce a tyto budou fakturovány navíc za totožných cenových a platebních podmínek. 

6.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při úpravě práce potřebnou součinnost. Zhotovitel není v prodlení se splněním svých povinností, bylo-li zapříčiněno prodlením na straně objednatele.

6.4. Vady je objednatel povinen vytknout zhotoviteli neprodleně po té, kdy se o nich dozvěděl.

6.5. Pokud zhotovitel uzná oprávněnost záruky, je povinen ji odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout vadu z důvodu, že byla způsobena neodborným zásahem objednatele po předání dokončené práce.

6.6. V rámci služby "Formátování dokumentů" má objednatel právo na vrácení poměrné části ceny objednávky za nevyhotovení práce dle zaslaných směrnic. Právo na vrácení poměrné části ceny objednávky je možné uplatnit pouze pokud zhotovitel neopraví chyby, které mu objednatel vytkne, a jsou uvedeny v zaslaných směrnicích. Výše poměrné části ceny objednávky se vypočítá jako poměr nesplněné části textu směrnic vzhledem k celkovému rozsahu textu směrnic.

6.7. V rámci služby "Jazyková a gramatická korektura" má objednatel právo na vrácení poměrné části ceny objednávky za chyby, které v práci zůstaly po jejím vyhotovení. Právo na vrácení poměrné části ceny objednávky je možné uplatnit pouze pokud zhotovitel neopraví chyby, které mu objednatel vytkne, a jsou v rozporu s pravidly českého pravopisu. Výše poměrné části ceny objednávky se vypočítá jako poměr řádků s chybami vzhledem k celkovému počtu řádků zaslaného textu práce. Délka řádku je 52 znaků (1800 znaků na normostranu / 35 řádků).

6.8. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží či služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

6.9. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2).

6.10. Reklamaci je objednatel povinen uplatnit vždy písemnou formou, a to na emailovou adresu zhotovitele, prostřednictvím poštovních služeb na adresu sídla zhotovitele.

VII. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další vyplněné údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, osob upravujících zaslanou práci a systému pro kontrolu plagiátů nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

7.8.1. požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení,

7.8.2. požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu objednatele.

8.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky zhotovitele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Těmito VOP se řídí smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem vzniklý na základě závazné objednávky dle čl. IV. těchto VOP.

9.2. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

9.3. Veškeré osobní údaje zpracovávané zhotovitelem o objednateli jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

9.4. Objednatel nese plnou odpovědnost za obsah dodané práce i přiložených směrnic, zhotovitel se naopak zavazuje, že žádným způsobem nezasáhne do obsahové části dodané práce, pokud úprava obsahové části není předmětem objednávky. Práva a povinnosti vyplývající ze zákona č.121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, nejsou těmito obchodními podmínkami dotčeny. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za závěrečné hodnocení práce institucí, které je práce předložena k hodnocení. Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za další náklady spojené s úpravou práce po jejím dodání objednateli.

9.5. Dnem se pro účely těchto VOP rozumí pracovní den.

9.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že na tyto VOP přistoupili na základě svobodného projevu vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

9.7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.6.2016.

 

V Hradci Králové dne 27.6.2016